مدیرکل امور مالی و تسهیلات رفاهی

نام و نام خانوادگی: عبداله جعفری نیا

سمت: مدیر کل امور مالی و تسهیلات رفاهی