اداره کل امور مالی و تسهیلات رفاهی

این مدیریت به عنوان یکی از دو مدیریت زیر مجموعه معاونت اداری مالی است که با مدیریت جناب آقای عبدالله جعفری نیا به شرح زیر فعالیت می کند:
وظیفه امور مالی ثبت، طبقه بندی، انجام امور دریافت و پرداخت و تهیه گزارش کلیه فعالیت های مالی دانشگاه می-باشد. در ارتباط با دانشجو اعلام مبلغ شهریه دروس انتخابی بر اساس آخرین بخشنامه های شهریه و سایر هزینه هایی که در حساب هر دانشجو به تفکیک مبلغ ریز ثبت می گردد، می باشد. امور شهریه مسوول اعلام مبالغی است که دانشجو پس از انجام امور خود بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
دانشجویان به منظور استفاده از هر گونه خدمات دانشگاه بایستی وجوه شهریه و هزینه های جانبی را که قصد استفاده از آنرا دارند در ابتدای ترم پرداخت نمایند.