اداره کارگزینی و رفاه

نام و نام خانوادگی: شمیم هاشمی پور

سمت: رئیس اداره کارگزینی و رفاه 

شرح وظایف: 

- صدور و ثبت مرخصی و ماموریت های روزانه و ساعتی، دریافت مرخصی های استعلاجی و مدارک پزشکی جهت پیگیری اخذ هزینه های پزشکی و اعلام مانده مرخصی همکاران می باشد.