اداره دبیرخانه مرکزی

نام و نام خانوادگی: کتایون شش پری

سمت: مسئول دبیرخانه

وظایف دبیرخانه :

شامل دریافت، ارسال، ثبت نامه ها و بسته های پستی می باشد.