اداره خدمات

شرح وظایف:

خدمات شامل ایاب و ذهاب همکاران و دانشجویان خوابگاهی، عزیمت همکاران به ماموریت های برون شهری و همچنین نظافت و بهسازی فاضاهای آموزشی و فضای سبز و اسکان مهمانان و اساتید پروازی دانشگاه می باشد.