مدیر کل امور اداری

نام و نام خانوادگی : مهندس حسین سازگار

سمت : مدیر کل امور اداری

این اداره با مدیریت جناب آقای مهندس حسین سازگار یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت اداری مالی دانشگاه است که دانشجویان به طور مستقیم با آن در ارتباط نیستند و این مدیریت از ادارات زیر مجموعه زیادی به شرح ذیل تشکیل شده و مشغول دادن خدمات به دانشجویان، همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه است.