اداره کل امور اداری

این اداره با مدیریت جناب آقای محمد قاسمی پور یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت اداری مالی دانشگاه است که دانشجویان به طور مستقیم با آن در ارتباط نیستند و این مدیریت از ادارات زیر مجموعه زیادی به شرح ذیل تشکیل شده و مشغول دادن خدمات به دانشجویان، همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه است.