معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین رنجبر

سمت : معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

Email: m.h.ranjbar@iauba.ac.ir

مشاهده رزومه علمی

شماره تماس مستقیم معاونت: ۰۷۶۳۳۶۶۵۵۱۲

تماس از طریق تلفنهای عمومی دانشگاه : ۴-۰۷۶۳۳۶۶۵۵۰۰  داخلی : ۱۰۵۰