معاونت اداری و مالی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید رستمی جاز

سمت : معاون اداری و مالی  دانشگاه