رئیس اداره رسیدگی به اسناد

نام و نام خانوادگی: لیلا غفوریان

سمت:رئیس اداره رسیدگی به اسناد

شرح وظایف:
۱- رسیدگی اسناد حسابداری
۲- کلیه کارهای مربوط به امور مالی مراکز تابعه و رسیدگی اسناد و اطلاعات مالی براساس ترازنامه ها
۳- پیگیری حسابهای فی مابین وکلیه مطالبات مربوطه
۴- انجام تشریفات اولیه مربوط به تهیه تراز واحد و مراکز و متفرقه و پیگیری ارسال آنها به مراجع مورد نظر
۵- تنظیم صورت وضعیتهای پیمانکاران و نظارت در حسن اجرای پرداختها
۶- پیگیری امور مربوط به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مفاصا حساب پیمانکاران
۷- پیگیری ارسال ترازهای آزمایشی ماهیانه واحد و مراکز و یادداشتهای همراه آن