اداره تدارکات

وظایف تدارکات شامل خرید و تهیه کلیه ملزومات و اقلام مورد نیاز دانشگاه می باشد.