آگهی مزایده

۱۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۴ کد : ۵۶ اخبار حوزه معاونت
تعداد بازدید:۱۳۷۰
آگهی مزایده با موضوع اجاره محل جهت بوفه ، انتشارات ، کتابفروشی و خدمات موبایل

۱- مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به آدرس: بندرعباس،چهار راه نخل ناخدا، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۲- موضوع مزایده : واگذاری دو باب بوفه اغذیه، دو  باب محل چاپ وتکثیر ،یکباب  محل کتابفروشی و یک باب محل ارایه خدمات موبایل  به صورت اجاره
۳ - نوع تضمین:مبلغ  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۵۹۳۶۱۳۲۰۰۸ بانک ملی.
۴- قیمت فروش ۵۰۰/۰۰۰ ریال از طریق واریز به شماره حساب ۰10۵۹۳۶۱۳۲۰۰۸ بانک ملی.
۵- مهلت فروش وعودت اسناد ۱۰ روز کاری  از تاریخ انتشار آگهی.
۶- محل دریافت پاکات:  طبقه ششم ساختمان مرکزی _ اداره حقوقی _ تلفن۳۳۶۶۵۵۱۴-۰۷۶
۷- محل تسلیم پاکات:  طبقه همکف  ساختمان مرکزی _ دبیرخانه
۸- هزینه درج آگهی بعهده برنده  می باشد.
۹- مزایده گذار در رد و قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد.
۱۰- سایر شرایط مطابق اسناد و پیشنویس قرارداد می باشد.
۱۲- برای هر محل پیشنهاد جدا گانه ارائه گردد.
تبصره : مزایده دوباب بوفه به صورت یکجا و دو مرحله ای ، بدین صورت که در این مرحله  متقاضی  بدون  واریز تضمین و ارایه قیمت پیشنهادی شرکت کرده و پس از اهراز صلاحیت از واجدین شرایط  جهت واریز وجه تضمین و ارایه پیشنهاد قیمت دعوت بعمل خواهد آمد ، برگزار می شود

 


نظر شما :